ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝัน

 


 

กรุณา Login เพื่อทำรายการ
 
Username :
Password :
Case sensitive

[ รายชื่อศูนย์ภาษาไทย]
[ ดูรา่ยการหลักสูตรที่ศูนย์จัดอบรม ]

คำชี้แจง
          ให้ทำการ Download หลักสูตร (ด้านล่าง) ทั้ง 6 หลักสูตร เพื่อศึกษารายละเอียดแล้วพิจารณาความต้องการจำเป็นว่าควรดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตรใด วันและเวลาใด แล้วดำเนินการแจ้งหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ ศูนย์บริหารโครงการรับทราบตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนการแจ้งหลักสูตรการอบรม
1. Login จากรายการด้านซ้ายเพื่อเข้าระบบ
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการอบรม แล้วบันทึก
3. ตรวจสอบรายการหลักสูตรที่บันทึกไว้
    กรณีที่มีเครื่องหมาย หมายความว่า ส่วนกลางยังไม่ได้รับทราบรายการดังกล่าว
    กรณีที่มีเครื่องหมาย หมายความว่า ส่วนกลางได้รับทราบการดำเนินการแล้ว
4. ทำการ Logout เพื่อออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งานแล้ว
5. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการอบรม ให้ Login เพื่อเข้าระบบ
6. เลือกรายการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เลือกหลักสูตรที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
7. ทำการแก้ไขข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
8. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
9. ทำการ Logout เพื่อออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งานแล้ว

10. เมื่อจัดอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้จัดทำรายงานผลการอบรมตามแบบรายงาน
      โครงการแล้ว upload ไฟล์ (เฉพาะ .doc หรือ .pdf เท่านั้น) เข้าระบบ
      โดยตั้งชื่อไฟล์ เป็นเลขรหัสโรงเรียนตามด้วย -เลขหลักสูตร

      ตัวอย่าง เช่น   12345678-2.docDownload หลักสูตร
หลักสูตรอบรมครูศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามโครงการ  SP2

1. พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน
2. พัฒนาเทคนิคการสอนอ่าน
3. พัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
4. ภาษาไทย กับ IT
5. การอ่านสู่งานเขียนวรรณกรรม
6. หลักสูตรอื่นๆตามความต้องการของพื้นที่


[ ดูรา่ยการหลักสูตรที่ศูนย์จัดอบรม ]