ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

No title

โปรดใส่รหัสโรงเรียน

 

4.9  ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ

รหัส : โรงเรียน :  อำเภอ :  จังหวัด :

 

2546

2547

2548

2549

 

ปีงบประมาณ

แหล่งที่มาของงบประมาณ

สพฐ.

โครงการโรงเรียนในฝัน

อื่น ๆ

เงินเดือนครู

เงินอุดหนุน

เงินเดือนครู

เงินอุดหนุน

เงินเดือนครู

เงินอุดหนุน

2546

2547

2548

2549

 

[ Home ] [รายการสารสนเทศ ]