ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

การเรียนรู้และการพัฒนา ด้านครูและผู้บริหารมืออาชีพ

การเรียนรู้และการพัฒนา  ด้านครูและผู้บริหารมืออาชีพ

4.7 ด้านครูภูมิปัญญา/วิทยากรท้องถิ่น

ระบุโรงเรียน :  

 

 

[ Home ] [รายการสารสนเทศ ]