ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

การเรียนรู้และการพัฒนา ด้านครูและผู้บริหารมืออาชีพ

การเรียนรู้และการพัฒนา  ด้านครูและผู้บริหารมืออาชีพ

4.7 ด้านครูภูมิปัญญา/วิทยากรท้องถิ่น

เลือกข้อมูลตามกลุ่มสาระ :  

ระบุโรงเรียน :  

 

จำนวนข้อมูลที่มีอยู่  0 Record

ที่

โรงเรียน

ชื่อ นามสกุล

กลุ่มสาระ

ปีที่สอน

ระดับชั้นที่ใช้สื่อ
 

[ Home ] [รายการสารสนเทศ ]