ศูนย์บริหารโครงการ
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

       

" พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน "

 

www.Labschools.com

Under Construction

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน
    1.1 ข้อมูลนักเรียน
    1.2 ข้อมูลผู้อุปถัมภ์โรงเรียน
2. ข้อมูลด้านนักเรียน
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
    2.2 จำนวนนักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ
3. ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน
4. ข้อมูลด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
    4.1  
ด้านครูและผู้บริหารมืออาชีพ
    4.2  ครูดีเด่น
    4.3  ครูแกนนำ
    4.4  ครูต้นแบบ
    4.5  ครูแห่งชาต
    4.6  ด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
    4.7  ด้านครูภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น
    4.8  โล่ รางวัล เกียรติบัตร ที่โรงเรียนได้รับ
    งบประมาณและทรัพยากร
     4.9  ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ
     4.10 
ความคุ้มค่าด้านทรัพยากรบุคคล

5. ด้าน ICT
6.
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

 

บางรายการกำลังอยู่ระหว่างดำเนินงาน

[Home]